Privacyverklaring

In deze privacyverklaring vind je onze gegevens, lees je wat persoonsgegevens zijn, wat onder verwerking van persoonsgegevens wordt verstaan, voor welke doeleinden wij je persoonsgegevens verwerken, wat je rechten zijn, wat we doen om ervoor te zorgen dat je persoonsgegevens veilig worden verwerkt en hoe lang je persoonsgegevens bewaard worden. Deze privacyverklaring is van toepassing als je mijn website (www.vitaalinbalans) bezoekt, een bestelling plaatst of een overeenkomst sluit.

Wie ik ben

Vitaal in Balans, gevestigd aan de Weijpoort 37 in Nieuwerbrug aan den Rijn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

https://vitaalinbalans.com
Weijpoort 37,
2415BW Nieuwerbrug aan den Rijn
Tel: 06-25 08 57 71
Mail: info@vitaalinbalans.com

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Vitaal in Balans verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

  • Voor- en achternaam

  • Adresgegevens

  • E-mailadres

  • Telefoonnummer

  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld tijdens de sessie/consult/behandeling, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt

Vitaal in Balans maakt een dossier aan waarin gegevens worden verwerkt voor verdere behandeling.

Dit zijn de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
– over je gezondheid
– geboortedatum

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en die na, jouw expliciete toestemming, kunnen worden opgevraagd bij een andere zorgverlener. Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen we om toestemming van de ouders of voogd.

Met welk doel en op basis van welke grondslag persoonsgegevens worden verwerkt

Vitaal in Balans verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van jouw betaling

  • Verzenden van de nieuwsbrief

  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren

  • Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten

  • Om goederen en diensten bij je af te leveren

 

Vitaal in Balans verwerkt ook persoonsgegevens die wettelijk verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte en de wet op de behandelovereenkomst.

Geautomatiseerde besluitvorming

Vitaal in Balans neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Vitaal in Balans) tussen zit.

Hoe lang persoonsgegevens worden bewaard

Vitaal in Balans bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld en eventueel wettelijk verplicht is.

Delen van persoonsgegevens met derden

Vitaal in Balans verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Vitaal in Balans blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Vitaal in Balans en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@vitaalinbalans.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Vitaal in Balans wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

Hoe persoonsgegevens worden beveiligd

Vitaal in Balans neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@vitaalinbalans.com

Vitaal in Balans
Greet van Wijk
Weijpoort 37
2415BW
Nieuwerbrug
0625085771
Openingstijden
Maandag t/m Vrijdag 09.00 - 21.00                      Zaterdag  09.00 - 16.00